Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) stelt. Vibescoach.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 januari 2014.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden zo veel mogelijk verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Vibescoach.nl verstrekt uitgezonderd op grond van wettelijke verplichting  uw persoonsgegevens niet aan derden partijen, tenzij dat noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit te voeren. Daarvoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Cookies

Vibescoach.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje data wat door een webserver wordt opgeslagen in de browser of een daarvoor bestemde map op de harde schijf van de bezoeker. De door het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maken het mogelijk een interactie tussen de website en de browser tot stand te brengen. Vibescoach.nl verzamelt geen informatie die wordt gebruikt ter identificatie van personen en hun activiteiten.

Email

Vibescoach.nl stuurt u alleen informatie op uw verzoek en in overeenstemming met uw voorkeuren. Uw ip-adres wordt altijd geregistreerd, anoniem mailen is niet mogelijk. Email berichten van Vibescoach.nl met eventuele attachments kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en is uitsluitend bestemd voor de bovenvermelde geadresseerde(n). Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, gelieve dan Vibescoach.nl hiervan via e-mail op de hoogte te stellen en het materiaal van uw computer te verwijderen.

Websites van derden

De Vibescoach.nl website bevat hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Vibescoach.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door Vibescoach.nl gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt Vibescoach.nl geen enkele aansprakelijkheid. Noch is Vibescoach.nl op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina’s.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vibescoach.nl maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Vibescoach.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.